Category: Daně a účetní zajištění startupu

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

Účelem pojistného na sociální zabezpečení je hradit výdaje na důchody, dávky nemocenského pojištění, provádění sociálního pojištění a přispívá na státní politiku zaměstnanosti. Od 1. 1. 1993 platí pojistné zaměstnanci i zaměstnavatelé. Pojistné platí poplatníci a plátci odvádějí pojistné. V praxi poplatníkem je zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, osoby dobrovolně důchodově pojištěné. Plátcem je zaměstnavatel, který za zaměstnance odvádí […]

Jít na článek

Zdanění podílu na zisku s.r.o.

Podíly na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným se zdaňují zvláštní sazbou daně, která činí 15 %. Pokud společník je společnost s ručením omezeným, může mít za určitých okolností osvobozen. Daň se vybírá srážkou z příjmů včetně záloh. U příjmů plynoucích z podílů na zisku je plátce daně povinen srazit daň při jejich výplatě, nejpozději však do konce […]

Jít na článek

Daňové minimum pro startupu

Neznám podnikatele, který by rád platil daně. Ještě jsem neslyšel, aby kdokoliv prohlásil, že je skutečně rád, že mu zvýšili daně. Naprostá většina podnikatelů, a nejen začínajících přemýšlí, jakým způsobem mají daňově optimalizovat. U daňové optimalizace bych byl opatrný, protože láká k nepravostem. Mám za to, že by daně měli být spravedlivé. Měl bych odvést takové […]

Jít na článek

Energetické daně

Mezi energetické daně patří daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Daňovou správu vykonávají celní úřady. Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň, jsou povinni podat daňové přiznání do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. Ve stejné lhůtě je daň […]

Jít na článek

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání upravuje vyhláška č. 125/1993 Sb. Zaměstnavatel hradí pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Pojistné za I. Q každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II Q […]

Jít na článek

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty známější pod svou zkratku DPH. Této dani ani jako občan, ani jako podnikatel neuniknete. Jedná se o univerzální daň. Tato daň je založena na tom, že podnikatel musí odvést státu z obchodu část hodnoty.  Odvádí DPH jen ten podnikatel, který je plátce DPH. Pokud plátcem není, DPH neodvádí a pouze platí v ceně zboží […]

Jít na článek