Tag: náklady

Předmět účetnictví

Účetní jednotky, které vedou účetnictví účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Stav majetku a závazků včetně dluhů zachycuje rozvaha, bilance. Výnosy a náklady a výsledek hospodaření zachycuje výkaz zisku a ztrát, výsledovka. Aktiva Aktiva představuje veškerý […]

Jít na článek

Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů

Zdanění zisku obchodní společnost neboli korporace je upraveno stejně jako fyzické osoby zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vychází se přitom z účetnictví, které je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Korporace, jak jsme si řekli dříve jsou povinny vést účetnictví, tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz majetku a jiných aktiv, […]

Jít na článek

Jak číst účetní výkazy

Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví. Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o publikaci, která se věnuje účetním výkazům? Protože i mezi našimi čtenáři jsou účetní, ekonomové, manažeři, ale i investoři. Recenzovali jsme několik velmi zajímavých knih o financích a investování, například […]

Jít na článek

Lean Canvas

Než se do všeho pustíte, nezapomeňte si připravit podnikatelský plán. Není třeba vypisovat dlouhé eseje o vašem podnikání, plány, popisy procesů. Podnikání je neustálý proces učení se a reagování na změny. Svůj podnikatelský plán je třeba čas od času oprášit. Podnikatelský plán nemusíte sepisovat, ale není od věci zformulovat své myšlenky na papír. Jedním z nejznámějších […]

Jít na článek