Tag: podnikatel

Účetnictví versus daňová evidence

Účetnictví upravuje zákon 563/1991 Sb., o účetnictví. Zákon o účetnictví se vztahuje na účetní jednotky, které jsou právnické osoby mající sídlo na území České republiky. Tyto právnické osoby jsou povinny vést účetnictví ode dne vzniku až do svého zániku. V případě, že rozhodnete založit společnost v daňovém ráji například na Maltě, Nizozemí či v Irsku, ale budete podnikat […]

Jít na článek

Ohlašování živností

Živnostenské oprávnění se získá na živnostenském úřadě, který najdete v městském úřadě s rozšířenou působností. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu. Fyzická osoba v ohlášení uvede: jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, adresu bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a […]

Jít na článek

Vybrané povinnosti podnikatele

Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní […]

Jít na článek

Rozdělení živností

Živnosti jsou: ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení, koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese. Živnosti jsou provozované na základě živnostenského oprávnění. Oprávnění provozovat živnost vzniká zpravidla právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku, a fyzickým osobám: u ohlašovacích živností zpravidla dnem ohlášení; u koncesovaných živností […]

Jít na článek

Překážky v provozování živností

Provozovat živnost nemůže každý. Problematicky vstup do podnikání mají chroničtí bankrotáři, kteří byli v konkursu či v insolvenci a lidé, kteří spáchali trestný čin. Minimálně na 3 roky je jim vystavena stopka. Nicméně živnostenský úřad může při prokázání finanční stability udělit výjimku a povolit provozování živnosti. Další překážka v podnikání je uložený zákaz činnosti. Během trvání zákazu nemůže […]

Jít na článek

Storytelling aneb příběh do podnikání patří

Češi umí přijít se skvělými nápady, ale zpravidla se nám nedaří byznysově využít. Začínající podnikatel může mít nápadů na rozdávání, ale když je má realizovat, tak najednou zjistím, že je mu byznysově nedaří využít. Je to nejen můj problém, ale problém většiny podnikatelů. Jinak bychom mohli konkurovat mekce startupů Izraeli. Sice vlády až na pana […]

Jít na článek