Tag: rozvaha

Účetní závěrka

Pokud je všechno zaúčtováno, je provedena inventarizace majetku a závazků, může, respektive musí účetní jednotka sestavit účetní závěrku, která se sestavuje na konci každého účetního období. Účetní závěrku tvoří nerozdílný celek to znamená, že účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje k rozvahovému dni, což je poslední den účetního období. Účetní závěrku tvoří […]

Jít na článek

Předmět účetnictví

Účetní jednotky, které vedou účetnictví účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Stav majetku a závazků včetně dluhů zachycuje rozvaha, bilance. Výnosy a náklady a výsledek hospodaření zachycuje výkaz zisku a ztrát, výsledovka. Aktiva Aktiva představuje veškerý […]

Jít na článek

Trocha teorie k účetnictví

Účetnictví i daňová evidence jsou hlavním zdrojem informací pro rozhodování široké skupině ekonomických uživatelů, a to nejen uvnitř start-upu, mikrofirem, ale především vně společnosti. Představte si situaci, že budete žádat o podporu investora či poskytnutí úvěru banky. Copak jim předložíte? V první řádě to budou účetní výkazy, rozvaha a výsledovka, přehled o finančních tocích (cash flow) […]

Jít na článek

Jak číst účetní výkazy

Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví. Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o publikaci, která se věnuje účetním výkazům? Protože i mezi našimi čtenáři jsou účetní, ekonomové, manažeři, ale i investoři. Recenzovali jsme několik velmi zajímavých knih o financích a investování, například […]

Jít na článek