Tag: účetní jednotka

Účetní závěrka

Pokud je všechno zaúčtováno, je provedena inventarizace majetku a závazků, může, respektive musí účetní jednotka sestavit účetní závěrku, která se sestavuje na konci každého účetního období. Účetní závěrku tvoří nerozdílný celek to znamená, že účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje k rozvahovému dni, což je poslední den účetního období. Účetní závěrku tvoří […]

Jít na článek

Archivace účetních dokladů

Mnoho podnikatelů zapomíná zajistit archivaci účetních dokladů. Archivace se řídí dvěma zákony, a to zákonem o účetnictví a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě, že byste porušovali povinnosti vyplývají ze zákona o archivnictví, tak vám hrozí pokuta až 400 000 Kč. Za porušení ustanovení zákona o účetnictví, která se vztahuje k archivaci […]

Jít na článek

Účetní záznam a účetní doklad

Každý pohyb v účetnictví musíte mít zachycený a musíte mít k němu potřebnou informaci. Může to být faktura, smlouva, objednávka, parkovací lístek, jakýkoliv doklad, který potvrdí ekonomickou transakci. Nepotřebujete doklad pouze do účetnictví, ale i do daní. Účetnictví je soustava účetních záznamů. Účetním záznamem se rozumí data, které jsou nositeli informací, které se týkají předmětu účetnictví. Účetní […]

Jít na článek

Účetní období

Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců. Doporučuji […]

Jít na článek

Odpovědnost za účetnictví

Nejzásadnější věc, na kterou by měl v účetnictví podnikatel pamatovat, že za vedení účetnictví odpovídá statutární orgán právnické osoby, v případě s. r. o. je to jednatel či rada jednatelů a v případě samostatného podnikatele je on sám. Zodpovědnosti se nelze zbavit, nelze ji přenést na někoho jiného. Pokud tedy máte vlastní účetní, maminku, bratra, které se bude […]

Jít na článek

Požadavek na věrné a poctivé vedení účetnictví

Zákon o účetnictví stanoví celou řadu povinností a pravidel pro vedení účetnictví v soustavě podvojného účetnictví. Projdeme si nejzákladnější požadavky na účetnictví účetních jednotek. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky tak, […]

Jít na článek