Tag: výkaz zisku a ztrát

Účetní závěrka

Pokud je všechno zaúčtováno, je provedena inventarizace majetku a závazků, může, respektive musí účetní jednotka sestavit účetní závěrku, která se sestavuje na konci každého účetního období. Účetní závěrku tvoří nerozdílný celek to znamená, že účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje k rozvahovému dni, což je poslední den účetního období. Účetní závěrku tvoří […]

Jít na článek

Předmět účetnictví

Účetní jednotky, které vedou účetnictví účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Stav majetku a závazků včetně dluhů zachycuje rozvaha, bilance. Výnosy a náklady a výsledek hospodaření zachycuje výkaz zisku a ztrát, výsledovka. Aktiva Aktiva představuje veškerý […]

Jít na článek

Valná hromada s.r.o.

Valná hromada je tedy orgánem, který je složen všemi společníky. Každý společník má právo účastnit se zasedání valné hromady. Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších věcech společnosti. Okruh působnosti valné hromady je opravdu široký, vyjmenovává je zákon či je upraven společenskou smlouvou. Až na výjimky valná hromada nesmí zasahovat do obchodního vedení společnosti, který přísluší jednatelům. […]

Jít na článek

Jak číst účetní výkazy

Nakladatelství Grada vydalo třetí vydání publikace Jak číst účetní výkazy s podtitulem Základy českého účetnictví a výkaznictví. Možná si říkáte, proč na LaCultuře píšeme recenzi o publikaci, která se věnuje účetním výkazům? Protože i mezi našimi čtenáři jsou účetní, ekonomové, manažeři, ale i investoři. Recenzovali jsme několik velmi zajímavých knih o financích a investování, například […]

Jít na článek