Category: Startup a účetnictví

Ověřování účetní závěrky auditorem a způsoby zveřejňování

Pokud se podnikání daří a splníte dvě ze tří podmínek máte povinnost ověřit účetní závěrkou auditorem, a to aktiva vyšší než 40 mil. Kč, roční obrat vyšší než 80 mil. Kč a průměrný počet zaměstnanců 50. Pokud účetní jednotka má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, […]

Jít na článek

Účetní závěrka

Pokud je všechno zaúčtováno, je provedena inventarizace majetku a závazků, může, respektive musí účetní jednotka sestavit účetní závěrku, která se sestavuje na konci každého účetního období. Účetní závěrku tvoří nerozdílný celek to znamená, že účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje k rozvahovému dni, což je poslední den účetního období. Účetní závěrku tvoří […]

Jít na článek

Inventarizace majetku a závazku

Každý podnikatel musí, a především ve vlastním zájmu by měl provést inventarizaci. Inventura znamená, že účetní jednotka zjišťuje, zda skutečný stav veškerého majetku a závazků odpovídá tomu, co eviduje v účetnictví či v daňové evidenci. Ve své podstatě zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků. Kontroluje se opravdu všechno od dlouhodobého majetku (auto, nemovitosti, nábytek, výpočetních techniku) […]

Jít na článek

Archivace účetních dokladů

Mnoho podnikatelů zapomíná zajistit archivaci účetních dokladů. Archivace se řídí dvěma zákony, a to zákonem o účetnictví a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V případě, že byste porušovali povinnosti vyplývají ze zákona o archivnictví, tak vám hrozí pokuta až 400 000 Kč. Za porušení ustanovení zákona o účetnictví, která se vztahuje k archivaci […]

Jít na článek

Účetní knihy

Účetní jednotky, které vedou podvojné účetnictví, vedou tyto účetní knihy: deník (deníky) – v nich jsou uvedené zápisy uspořádány z časového hlediska (chronologicky), hlavní kniha – v ní jsou účetní zápisy uspořádány z hlediska věcného (systematicky), Knihy analytických účtů – v nich jsou podrobně rozváděny účetní zápisy hlavní knihy, knihy podrozvahových účtů, v nich se […]

Jít na článek

Účetní záznam a účetní doklad

Každý pohyb v účetnictví musíte mít zachycený a musíte mít k němu potřebnou informaci. Může to být faktura, smlouva, objednávka, parkovací lístek, jakýkoliv doklad, který potvrdí ekonomickou transakci. Nepotřebujete doklad pouze do účetnictví, ale i do daní. Účetnictví je soustava účetních záznamů. Účetním záznamem se rozumí data, které jsou nositeli informací, které se týkají předmětu účetnictví. Účetní […]

Jít na článek